Košík - nyní je ve vašem košíku jelínků: 0 za 0,00 Kč
Měna:
Domů   |   přihlášení

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Deers.cz umístěného na webovém rozhraní http://deers.cz/eshop/cs/ (dále jen „webové rozhraní“) mezi Kamilou Písaříkovou, jako prodávajícím a Vámi jako kupujícím.

Fakturační údaje:

Kamila Písaříková

Škrétova 8

Praha 2

12000

IČO 75482045

Adresa pro doručování

Deers Showroom, Chodská 3, Praha 2, 12000

Telefonní číslo Showroom:+420 721 07 04 07

Telefonní číslo Kamila Písaříková: +724 092 875

Kontaktní e-mail: atelier@deers.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Kupní smlouvou se zavazujeme dodat Vám zboží uvedené v objednávce, a Vy se zavazujete toto zboží převzít (buď osobně, nebo od dopravce) a zaplatit nám kupní cenu uvedenou v objednávce. Kupní cena (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

Je kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především:

1.Právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo internetový obchod (článek ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY těchto obchodních podmínek);

2.Nárok na záruku na nepoužité spotřební zboží v délce 24 měsíců

3.Právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní);

4.Právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy  

Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

Těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti.

Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží.

Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci na webovém rozhraní, ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní.

Podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy.

Objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

A v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);

 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.


KUPNÍ SMLOUVA

Jak uzavíráme kupní smlouvu?

Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace zboží je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a Vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).

Před závazným odesláním objednávky Vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (v závislosti na zvoleném způsobu dopravy a platby). Doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství zboží, e-mailovou a dodací adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu nebo převezmete objednané zboží (podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle článku Jak podat objednávku? těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku Kdy je tedy smlouva uzavřena? těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud není na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku Kdy je tedy smlouva uzavřena? těchto obchodních podmínek.

Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva Vám bude zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Co když něčemu ve  smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, pokud se výslovně nedohodneme na jiném jazyce.

Je smlouva někde uložena?

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru;

 • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Některé způsoby platby (zejména dobírka) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

Kdy nastane splatnost kupní ceny?

V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží je cena splatná do sedmi dnů od přijetí objednávky dle článku Kdy je tedy smlouva uzavřena?. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

V jaké měně můžete platit?

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč), nebo v eurech (EUR).

Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Zálohu na kupní cenu můžeme požadovat především u objednávek s celkovou cenou nad 5.000 Kč.

Dále jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

DODACÍ PODMÍNKY

Jak posíláme zboží?

Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce. Pokud žádný způsob dopravy nezvolíte, můžeme ho určit my.

Jaké jsou náklady na dodání zboží?

Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní.

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

Kdy Vám zboží dodáme?

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

Zboží, které je skladem, zpravidla předáme dopravci maximálně do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě).

Zboží, které není skladem, předáme dopravci, jakmile je to možné. O přesném datu Vás budeme informovat.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany.

Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na Vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč.

Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li Vám společně se zbožím poskytnut s Vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno dle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;

 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Lze odstoupit od kupní smlouvy uzavřené v kamenné prodejně?

Nikoliv. Na nákup v kamenné prodejně, showroomu či v jiné běžné provozovně prodejce nelze uplatnit nárok na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto ustanovení dle občanského zákoníku platí jen pro objednávky uzavřené přes prostředky na dálku – e-mailem, telefonicky, prostřednictvím e-shopu.

Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu, do jakékoliv provozovny nebo na adresu našeho sídla. Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nejsme povinni převzít.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

 • kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;

 • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Do vyjádření uveďte adresu pro doručování, telefon a e-mail.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení Vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k Vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze Vám vrátíme:

 • stejným způsobem, jakým jsme je přijali, nebo

 • způsobem, jaký budete požadovat;

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte Vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží (článek Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit? těchto obchodních podmínek);

 • zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;

 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do sedmi dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

Zrušení rezervace na událost

V případě rezervování vstupenky na událost je rezervace závazná a její platba není vratná.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

VZHLED PRODUKTU

Může se vzhled produktu měnit?

Vzhled produktu se může změnit v průběhu času bez předchozího upozornění. Změny mohou být dočasného i stálého charakteru, zejména pak změny ve výrobním procesu, provedení materiálu, barevných kombinací, či použitých komponentů. Specifické jsou změny použitého motivu, kdy dochází k použití nejbližší možné varianty barvy koženky. V tomto případě jsou produktové fotografie jen ilustračního charakteru. Podání barev je závislé od koncové zobrazovací technologie.


DÁRKOVÉ POUKAZY

Dárkové poukazy zakoupené od 1.5.2018 mají platnost vždy tři měsíce od zakoupení. Pokud si přejete jinou platnost, prosíme o poslání informací emailem či telefonicky.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve Vašem uživatelském účtu.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Provozovatel internetového obchodu je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”).

Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých uživatelů v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR, jakož i dle následujících Podmínek zpracování osobních údajů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25.5.2018

 

 

 

 

Podmínky ochrany osobních údajů zákazníků Deers Kamila Písaříková

 

1. Stručný přehled

 

1.1

 

Vážený zákazníku,

Deers, Kamila Písaříková prohlašuje, že veškeré Vaše osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto podmínky ochrany osobních údajů se vztahují na veškeré nákupy zboží prostřednictvím e-shopu provozovaného na webovém portále www.deers.cz. Snažíme se shromažďovat pouze nezbytný rozsah osobních údajů pro řádné poskytování služeb našim zákazníkům. V případě zpracování osobních údajů našich zákazníků, pro nějž je vyžadován souhlas, tak činíme výlučně na základě souhlasu, který nám dobrovolně udělíte a který taktéž můžete kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v čl. 11.2 těchto podmínek. Nákup našich produktů ve shora uvedených e-shopu není jakkoliv podmíněno udělením souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů a tyto nákupy můžete provést i bez toho, abyste nám svůj souhlas udělil. Pro takový případ budeme zpracovávat pouze ty osobní údaje, pro které máme oprávněný zájem z titulu realizace Vaší objednávky. Naše společnost používá moderní bezpečnostní technologie zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných osobních údajů. Máte-li za to, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo zasaženo do Vašich práv, máte možnost obrátit se na dozorový úřad.

 

Bližší výčet práv a povinností týkajících se Vašich osobních údajů je uveden níže:

 

2. Totožnost a kontaktní údaje správce

 

2.1

 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost: Deers, Kamila Písaříková, se sídlem Škrétova 8, Praha 2, Praha 2, 12000, IČO 75482045

2.2

 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

3. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

 

3.1

 

Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vztahují k Vaší osobě. Patří k nim Vaše jméno, Vaše adresa a e-mailová adresa, telefonní číslo a v případech Vámi uděleného souhlasu i další osobní údaje jako např. datum narození.

 

3.2

 

Správce zpracovává Vaše osobní údaje podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”).

 

3.3

 

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy nebo provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jakož i plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

 

4. Účel zpracování osobních údajů

 

4.1

 

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je vyřízení objednávky, jakož i řádný výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi správcem a Vámi, včetně dodání zboží na Vámi určenou adresu. Účelem zpracování osobních údajů je dále přímý marketing zahrnující zasílání Newsletteru pro ty ze zákazníků, kteří s tímto zasíláním vysloví svůj souhlas.

 

4.2

 

Správce používá v rámci zvyšování kvality svých služeb a pro analytické účely tzv. soubory cookie. Zatržením checkboxu na webových stránkách správce ve znění „Souhlasím s Podmínkami ochrany osobních údajů.“, projevujete svůj souhlas s užitím této technologie.

 

5. Zpracování osobních údajů

 

5.1

 

Osobní údaje, které může správce zpracovávat i bez souhlasu klienta:

 

osobní údaje sloužící k identifikaci klienta (jméno, příjmení), které správce potřebuje k poskytnutí služby (nákup produktu);

 

kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt správce a doručitele zboží se zákazníkem (zákazníkem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa); Poskytnutí těchto Vašich osobních údajů je podmínkou pro vytvoření objednávky, jakož i nutným předpokladem pro uzavření a řádné plnění smlouvy.

objednávky, záznamy e-mailové komunikace se zákazníkem. Zákonným důvodem pro zpracování těchto osobních údajů je plnění smlouvy nebo provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jakož i plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

 

5.2

 

Osobní údaje, které může správce zpracovávat pouze se souhlasem klienta:

 

Máte možnost se zaregistrovat jako registrovaný zákazník shora uvedeného  e-shopu. Dále touto registrací získáváte možnost přednastavení Vašich přístupových údajů, které již nebudete muset vždy znovu vyplňovat,, stavu vyřizování Vaší objednávky, o aktuálních nabídkách a spotřebitelských soutěžích, našich produktech a službách a budete mít přístup do archivu svých objednávek.

 

Chcete-li se zaregistrovat a mít svůj uživatelský účet, musíte se zaregistrovat prostřednictvím své e-mailové adresy a Vámi zvoleného hesla. Pro jednoznačnou identifikaci Vaší osoby a Vaši bezpečnost vyžadujeme dvojité ověření, kdy k dokončení Vaší registrace dojde teprve poté, kdy tuto registraci potvrdíte odsouhlasením v potvrzovacím e- mailu, který Vám zašleme. V případě, že Vaši registraci nepotvrdíte nejpozději do 24 hodin, tuto vymažeme z naší databáze.

 

S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi správcem a zákazníkem je poskytnutí těchto Vašich osobních údajů zcela dobrovolné.

 

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Mezi osobní údaje zpracovávané podle této části patří nad rámec údajů uvedených v čl. 5.1.:

 

historie nákupů historie rezervací

 

5.3

 

Rozšířené osobní údaje, které může správce zpracovávat pouze se souhlasem klienta: datum narození

 

Podmínky ochrany Vašich rozšířených osobních údajů najdete zde.

5.4

Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

5.5

 

Vaše osobní údaje uvedené v čl. 5.2. a 5.3. nejste povinen správci poskytnout. Poskytnutí těchto Vašich osobních údajů není podmínkou pro vytvoření objednávky, je však vhodným předpokladem pro řádné plnění smlouvy a nutným předpokladem pro spravování Vašeho uživatelského účtu.

 

5.6

 

Takto udělený souhlas můžete kdykoli písemně odvolat jednou z forem uvedených v čl. 10 těchto Podmínek.

 

6. Zdroj osobních údajů

 

6.1

 

Správce získává Vaše osobní údaje přímo od Vás jako zákazníka při poskytnutí služby (zákazník poskytuje osobní údaje, které správce potřebuje pro dodávku objednaného zboží) nebo v souvislosti s registrací, případně v rámci další komunikace, ať už osobní, telefonické, písemné či jiné.

 

7. Doba zpracovávání osobních údajů

 

7.1

 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování, jakož i zachování všech nároků z příslušného smluvního vztahu v rozsahu dle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu 3 let. Před uplynutím takto stanovené lhůty Vám odešleme email se žádostí o schválení prodloužení lhůty pro zpracovávání Vašich osobních údajů na další 3 roky a pro případ, že od Vás toto schválení neobdržíme do 7 dnů ode dne odeslání našeho emailu, budou Vaše osobní údaje vymazány.

 

8. Zajištění ochrany osobních údajů

 

8.1

 

Správce používá moderní bezpečnostní technologie zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

 

8.2

 

Infrastruktura aplikace – aplikace je provozována v privátním cloudu u externích poskytovatelů. Servery jsou umístěny v datových centrech v rámci EU. Pro provoz je využívána virtualizační infrastruktura s aktivními bezpečnostními prvky. Provoz systému zajišťuje a funkcionalitu uživatelům poskytuje společnost WEDOS.

 

8.3

 

Ochrana uživatelských dat – komunikace s aplikací je zajištěna pomocí šifrovaného spojení. Produkční prostředí je zcela odděleno od vývojového (testovacího) prostředí a vzájemně mezi sebou nesdílí uživatelská data. Přístup k produkčním systémům (údržba, aktualizace apod.) je striktně omezen na formálně definovanou skupinu pověřených osob. Klíčové aktivity na produkčních systémech jsou monitorovány a logovány. Ochrana uživatelských dat je zajištěna v souladu s EU legislativou (GDPR).

 

8.4

 

Komunikace s aplikací je zajištěna pomocí zabezpečeného šifrovaného spojení (protokol HTTPS). Klientské relace jsou rozlišeny pomocí mechanismu cookies.

 

8.5

 

Autentizace – v případě neregistrovaného uživatele není autentizace vyžadována. Pro autentizaci registrovaného uživatele je využíván jednofaktorový autentizační mechanismus form-based (uživatelské jméno a heslo). Uživatelské účty jsou individuální. Hesla jsou v aplikaci ukládána výhradně jako tzv. hash (otisky) s využitím mechanismu SHA. Čitelná podoba hesla není nikdy ukládána a kontroluje se pouze v okamžiku autentizace uživatele.

 

8.6

 

Zálohování systému a dat - zálohování probíhá v pravidelných intervalech dle definovaného zálohovacího plánu. Veškerá zálohovaná uživatelská data jsou šifrována. Přístup k zálohám má pouze úzká oblast formálně definovaných osob.

 

8.7

 

Vývoj a testování systému je plně odděleno (fyzicky i síťově) od produkčního prostředí. Vývojové a produkční prostředí vzájemně mezi sebou nesdílí uživatelská data. Přístupová oprávnění do vývojového prostředí jsou odlišná od produkčního prostředí. Skupina autorizovaných osob do obou systémů je formálně definována.

 

8.8

 

Auditovací záznamy jsou pořizovány z definovaných, podstatných aktivit uživatelů aplikace. Logování je rozděleno do několika části – aplikační log, systémový log. Záznamy jsou uchovávány po dobu specifikovanou pro každou část zvlášť.

 

Aplikační log – informace k vyhodnocování kondice aplikace. Každý záznam obsahuje informaci o přesném čase provedení.

 

Systémový log – informace k měření výkonnosti, požadavky uživatelů (http request), aplikační chyby.

 

9. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

 

9.1

 

Správce prohlašuje, že Vaše osobní údaje považuje za důvěrné, tyto bude používat pouze pro účely stanovené těmito Podmínkami a obecně závaznými právními předpisy, přičemž tyto nebude zveřejňovat či poskytovat třetí osobě, s výjimkou subjektů zajišťujících prezentaci zboží na webu, jeho distribuci, platební styk a zjišťování Vaší spokojenosti ve vztahu k realizaci objednávky zboží.

 

9.2

 

Správce pro svoji obchodní činnost používá partnery zodpovídající zejména za řádné fungování e-shopu, za dodávku zboží zákazníkům, jakož i za bezpečné platby za dodané zboží. Těmto partnerům může správce za účelem řádného plnění povinností vůči Vám jako zákazníkovi Vaše osobní údaje zpřístupňovat. Aktuálně využíváme následující partnery:

Externí přepravní společnosti:

Česká pošta, s.p., IČ: 47114983


10. Přístup zákazníka ke svým osobním údajům

 

10.1

Informaci o tom, jaké osobní údaje o klientovi Správce zpracovává, si klient může ověřit ve svém účtu.

11. Práva zákazníka

 

11.1

 

Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Dále máte právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR a právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, jakož i právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Máte možnost se obrátit na zákaznickou linku správce na telefonním čísle 721 07 04 07, kde Vám budou zodpovězeny veškeré důvodné dotazy týkající se problematiky jeho osobních údajů.

 

11.2

 

Uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah lze některým z následujících způsobů:

 

e-mailovou zprávou na: atelier@deers.cz nebo zavoláním na informační linku 721 07 04 07

 

písemnou doporučenou žádostí podanou na adresu: Deers, Chodská 3, Praha 2, 12000

 

11.3

 

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo zasaženo do Vašich práv, máte možnost obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

12. Závěrečná ujednání

12.1

Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 7.1. těchto Podmínek. 12.2

 

Vyplněním formuláře v emailu  „Souhlasím s podmínkami ochrany osobních údajů.“, který byl poslaný formou informačního emailu, uživatel svobodně a dobrovolně potvrzuje, že si tyto Podmínky přečetl, že těmto Podmínkám porozuměl, že s těmito v celém rozsahu souhlasí, a že je v celém rozsahu akceptuje.

 

12.3

 

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Správce je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. Vám zašle novou verzi na Vaši e-mailovou adresu.

 

12.4

 

Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

12.5

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.